Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

AllyChangingWorld
10:16
6465 4dc4
Reposted fromrenirene renirene viasouvenirs souvenirs
AllyChangingWorld
10:15
9096 ef49
AllyChangingWorld
10:13
2169 8c32
Reposted frompyysia pyysia viasouvenirs souvenirs
AllyChangingWorld
10:13
0815 88b2
Reposted fromEverybodydies Everybodydies viasouvenirs souvenirs

July 13 2017

AllyChangingWorld
22:08
AllyChangingWorld
22:08
2655 d5c8 500
22:08
0689 2f77 500
Reposted frompupuch pupuch viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
AllyChangingWorld
22:08
AllyChangingWorld
22:07
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
AllyChangingWorld
22:07
4508 1916 500
AllyChangingWorld
22:07
AllyChangingWorld
22:07
Nie zubożyło nic tak świata,
Jak złoto.
— Leopold Staff "Biedaczyno asyski!"
AllyChangingWorld
22:07

Miłość Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik
AllyChangingWorld
22:07
AllyChangingWorld
22:06
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek
22:06
22:06
6469 9368 500

Emily Jeffords | @emily_jeffords

Reposted fromkimik kimik viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
22:06
0711 3d60 500

nadi-kon:

Paterson (2016) dir. Jim Jarmusch

AllyChangingWorld
22:06
AllyChangingWorld
22:06
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl